Past Presidents & Secys

Year

President

Mem No

Secretary

Mem No

1992-1993

Er Mohanan K R

FM 004

Kadermon P K

FM 002

1993-1994

B J Akkara

FM 159

Swaminathan K K

FM 020

1994-1995

Dr Paul Kallukkaran

FM 332

John C J

FM 087

1995-1996

Dr Paul Kallukkaran

FM 332

Anand R

FM 124

1996-1997

Dr Paul Kallukkaran

FM 332

Krishnakumar P N

FM 027

1997-1998

Pattabhiraman T S

FM 033

Dr Jacob Paul

FM 001

1998-1999

Pattabhiraman T S

FM 033

Prasandan K R

FM 363

1999-2000

Swaminathan K K

FM 020

Abraham T V

FM 005

2000-2001

Krishnakumar P N

FM 027

Tony Vattakuzhy

FM 123

2001-2002

Thomas Kollannur

FM 122

Prasandan K R

FM 363

2002-2003

Thomas Kollannur

FM 122

Varghese M I

FM 071

2003-2004

Kadermon P K

FM 002

Ramachandran A R

FM 420

2004-2005

Mathew C V

FM 050

Jossie Chandy

FM 066

2005-2006

Jose Alukka

FM 101

Jossie Chandy

FM 066

2006-2007

Jossie Chandy

FM 066

Er Sreevalsakrishnan

FM 364

2007-2009

Er Mohanasundaran

PM 101

Babu A S

FM 369

2009-2011

Jossie Chandy

FM 066

Vijayakumar T R

FM 251

2011-2013

Mathew C V

FM 050

Pius Akkara

FM 249

2013-2015

Krishnakumar P N

FM 027

Joy Joseph Pallivathukkal

PM 010

2015-2017

Mathew C V

FM 050

Jose J Thattil

PM 599

2017-2019

Dr Prakasan K C

FM 319

Vito Varghese Akkara

PM 112

2019-2022

Dr Prakasan K C

FM 319

Vito Varghese Akkara

PM 112

*Late